Een ogenblik geduld alstublieft...Laden...

GEDRAGSREGELS VOOR DE NMI-MEDIATOR

Waar in deze Gedragsregels wordt gesproken van 'het Reglement' wordt bedoeld het NMI Mediation Reglement.

De in deze Gedragsregels gehanteerde begrippen komen overeen met de begrippen in het reglement.

 • Artikel 1 - Algemeen
  1. De Mediator dient zich te allen tijde zodanig te gedragen dat het vertrouwen in het NMI en in Mediation niet wordt geschaad.
  2. De Mediator gedraagt zich conform het Reglement.
 • Artikel 2 - Onafhankelijkheid
  1. Een Mediator die zelf een belang heeft bij het resultaat van de Mediation, neemt zijn benoeming niet aan.
  2. De Mediator mag niet in een geschil optreden waarin hij een van de Partijen tevoren heeft geadviseerd. Het voorgaande is niet van toepassing indien hij alle Partijen zijn positie heeft duidelijk gemaakt en Partijen hem desondanks verzoeken als Mediator op te treden.
  3. De Mediator dient aan alle partijen duidelijkheid te verschaffen over de relatie die hij en/of een of meer van zijn kantoorgenoten met een of meer Partijen heeft of heeft gehad.
  4. De Mediator dient zich aan de Mediation te onttrekken als naar zijn mening de Gedragsregels en/of het Reglement niet worden of kunnen worden nageleefd.
  5. Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden zal de Mediator zich niet mogen laten leiden door buiten de Mediation gelegen belangen.
  6. De Mediator dient zich onafhankelijk op te stellen. De Mediator mag geen uitspraak doen over het geschil of een onderdeel daarvan, tenzij Partijen hem dat gezamenlijk uitdrukkelijk verzoeken.
 • Artikel 3 - Mediation-overeenkomst
  1. De Mediator is verplicht voorafgaand aan de Mediation met alle Partijen een Mediation-overeenkomst te sluiten, uitleg te geven over het Mediation-proces, de inhoud van de Mediation-overeenkomst en het Reglement.
 • Artikel 4 - Werkwijze Mediator
  1. De Mediator dient de Mediation met de nodige voortvarendheid te behandelen.
  2. De Mediator verlangt van Partijen dat zij de informatie verstrekken die voor een goede besluitvorming noodzakelijk is.
  3. De Mediator zorgt voor een evenwichtige behandeling van het Geschil en bevordert zoveel mogelijk dat iedere Partij op gelijkwaardige wijze aan bod komt.
 • Artikel 5 - Geheimhouding
  1. De Mediator betrekt geen derden bij de Mediation en verstrekt over de Mediation geen informatie aan derden, behoudens met toestemming van Partijen.
  2. De Mediator dient alle derden die hij bij de Mediation betrekt of over de Mediation informeert, schriftelijk geheimhouding op te leggen.
 • Artikel 6 - Honorarium
  1. De Mediator dient met Partijen over zijn honorarium een afspraak te maken en deze in de Mediation-overeenkomst vast te leggen.
  2. De Mediator bepaalt zijn honorarium uitsluitend op uurbasis en onafhankelijk van het met de Mediation te bereiken resultaat.
  3. De Mediator dient een duidelijk gespecificeerde declaratie in waaruit blijkt welke werkzaamheden zijn verricht en welke kosten waarvoor in rekening worden gebracht. De Mediator dient een verrichtingenstaat bij te houden en deze desgevraagd over te leggen.
  4. De Mediator mag de aanvang respectievelijk de voortgang van zijn werkzaamheden afhankelijk stellen van het stellen van zekerheid door Partijen voor de voldoening van zijn declaratie.
 • Artikel 7 - Collegiale houding
  1. De Mediator die een Mediation van een andere Mediator overneemt, is verplicht zijn voorganger hierover te informeren.
  2. In het geval de Mediator wordt vervangen, zal de nieuwe Mediator zijn werkzaamheden niet aanvangen voordat de declaraties van zijn voorganger en de tot dusverre betrokken Hulppersonen volledig zijn betaald.
  3. De Mediator kan niettemin zijn werkzaamheden aanvangen wanneer hij schriftelijke toestemming heeft van het Bestuur van het NMI.
  4. Bij vervanging van de Mediator door een andere Mediator is de voorgaande Mediator op verzoek van Partijen verplicht om de opvolgende Mediator volledig te informeren. Daarvan is uitgezonderd de informatie die tijdens een Afzonderlijk Gesprek is verstrekt, tenzij met betrekking tot die informatie de afspraak is gemaakt dat deze aan de andere Partij mocht worden doorgegeven.
 • Artikel 8 - Tuchtrecht
  1. De Mediator is onderworpen aan tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators dat vigeert voor Mediators.


  NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

 • Artikel 1 - Definities
  In dit reglement wordt verstaan onder:
  • NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam.

  • Reglement: dit NMI Mediation Reglement 2001.

  • Secretariaat: het secretariaat van het NMI.

  • Register: het door het NMI gehouden register met voor het begeleiden van procedures onder het Reglement beschikbare Mediators.

  • Mediation: procedure waarbij Partijen trachten met behulp van een Mediator hun geschil in der minne op te lossen met toepassing van het Reglement.

  • Mediation-overeenkomst: de overeenkomst waarbij Partijen en de Mediator de inspanningsverplichting op zich nemen, het daarin omschreven geschil door Mediation op te lossen.

  • Geschil: het in de Mediation-overeenkomst omschreven geschil.

  • Partij(en): de Partijen (of een van hen) die hun geschil door Mediation wensen op te lossen.

  • Mediator: degene die de Mediation-procedure leidt en staat ingeschreven in het Register.

  • Hulppersoon: persoon of organisatie die op eenparig verzoek van Partijen, of op verzoek van de Mediator en met toestemming van Partijen, helpt bij de Mediation.

  • Afzonderlijk Gesprek: gesprek tussen een of meer van de Partijen en de Mediator buiten aanwezigheid van een of meer van de andere Partijen.


 • Artikel 2 - Secretariaat
  1. Het Secretariaat is belast met de administratie van Mediations en van het Register.
  2. Het Secretariaat heeft voorts de overige in dit Reglement aan hem toegekende taken en bevoegdheden.
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid van het Reglement
  1. Het Reglement is van toepassing op de Mediation waartoe Partijen zich door ondertekening van de Mediation-overeenkomst hebben verbonden.
 • Artikel 4 - Vrijwilligheid
  1. Elk van de Partijen en de Mediator kan de Mediation-procedure voortijdig beŽindigen.
 • Artikel 5 - Vrijblijvendheid
  1. Partijen kunnen niet worden gehouden aan de door hen tijdens de Mediation ingenomen standpunten en voorstellen alsmede de door hen aan de Mediator of aan de andere Partij gedane mededelingen, behoudens hetgeen tussen hen is overeengekomen in een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 14. Partijen kunnen van het vorenstaande afwijken indien en voor zover zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
 • Artikel 6 - Beslotenheid
  1. Bij de Mediation zullen geen andere personen aanwezig zijn dan de Mediator, Partijen c.q. hun vertegenwoordigers en Hulppersonen, tenzij Partijen daarvoor gezamenlijk toestemming hebben gegeven. Indien de Mediator dat wenst kan hij zich bij de Mediation voor secretariŽle ondersteuning laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon. Anderen dan de Mediator en Partijen zelf kunnen uitsluitend bij de Mediation worden betrokken en/of daarbij worden toegelaten indien zij zich op voorhand tot geheimhouding hebben verbonden.
 • Artikel 7 - Geheimhouding
  1. Partijen verbinden zich om aan derden - onder wie begrepen rechters of arbiters - geen mededelingen te doen omtrent het verloop van de Mediation-procedure, de daarbij door Partijen ingenomen standpunten, gedane voorstellen en de daarbij mondeling of schriftelijk, direct of indirect, door hen verstrekte informatie.
  2. Partijen verbinden zich om geen stukken aan derden - onder wie begrepen rechters of arbiters - bekend te maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren of zich daarop anderszins te beroepen, indien deze stukken door een bij de Mediation betrokken Partij bekend zijn gemaakt, getoond, geciteerd of geparafraseerd. Deze verplichting geldt niet indien en voor zover de desbetreffende Partij onafhankelijk van de Mediation reeds zelf over deze stukken beschikte of daarover had kunnen beschikken. Onder stukken als bedoeld in dit artikel worden mede verstaan: door Partijen of door de Mediator in het kader van de Mediation opgestelde memories, notities, verslagen van zittingen, etc., alsmede andere gegevensdragers zoals geluidsbanden, videobanden en computerdiskettes.
  3. Het gestelde in de voorgaande leden van dit artikel geldt overeenkomstig voor de Mediator.
  4. Partijen verplichten zich nimmer de Mediator, Hulppersonen en/of andere bij de Mediation betrokkenen, als getuige of anderszins te horen of te doen horen over feiten, stukken, voorstellen, verklaringen etc. - alles in de ruimste zin des woords - die tijdens de Mediation aan de orde zijn geweest, indien en voor zover de desbetreffende Partij onafhankelijk van de Mediation daarover niet reeds zelf beschikte.
  5. Alle informatie die tijdens een Afzonderlijk Gesprek door de daarbij aanwezige(n) aan de Mediator wordt verstrekt, wordt door de Mediator vertrouwelijk behandeld, tenzij anders is afgesproken.
  6. Dit artikel laat onverlet het gestelde in artikel 15.
 • Artikel 8 - Andere procedures
  1. Partijen verplichten zich gedurende de loop van een Mediation-procedure jegens elkaar geen gerechtelijke of andere procedure over het Geschil of onderdelen daarvan aanhangig te maken -met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten- behoudens indien Partijen anders zijn overeengekomen.
  2. Indien een Partij een ingevolge lid 1 toegestane procedure aanhangig maakt, is zij verplicht daarvan binnen 24 uur mededeling te doen aan de Mediator en de andere Partij.
  3. Eventuele tijdens de Mediation lopende procedures over het Geschil of onderdelen daarvan - met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten - worden door Partijen opgeschort voor de duur van de Mediation. Processuele handelingen -behoudens eerderbedoelde uitzondering- blijven tijdens de Mediation achterwege.
 • Artikel 9 - Uitsluiting aansprakelijkheid
  1. Het NMI, bestuursleden van het NMI in persoon, leden van organen van het NMI in persoon, werknemers van het NMI, Mediators en Hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor Partijen of bij de Mediation betrokkenen mocht voortvloeien uit de Mediation, een en ander in de ruimste zin des woords. Partijen verbinden zich tot vrijwaring van de hiervoor bedoelde natuurlijke en/of rechtspersonen ingeval van aanspraken van derden te dier zake.
 • Artikel 10 - Volmachten
  1. Indien tijdens de Mediation-procedure een Partij niet in persoon aanwezig is, dient zij vertegenwoordigd te zijn door iemand die bevoegd is om alle rechtshandelingen te verrichten die in het kader van de Mediation noodzakelijk zijn. Zodra een Partij of de Mediator dat wenst, dient een daartoe strekkende volmacht te worden getoond.
 • Artikel 11 - Benoeming Mediator
  1. De Mediator wordt door Partijen gezamenlijk benoemd. De benoeming wordt vastgelegd in de Mediation-overeenkomst. Indien de Mediator zijn benoeming aanvaardt geeft hij daarvan blijk door mede-ondertekening van de Mediation-overeenkomst.
  2. Indien Partijen met behulp van het NMI tot de benoeming van een Mediator willen komen, dienen zij bij het Secretariaat een daartoe strekkende, schriftelijke aanvraag in. De aanvraag bevat in elk geval de namen, adressen, telefoon- en faxnummers van Partijen en hun eventuele vertegenwoordigers, alsmede een globale omschrijving van het Geschil.
  3. Na ontvangst van de aanvraag zendt het Secretariaat Partijen een exemplaar van het Reglement, een lijst met Mediators die gezien de omschrijving van het Geschil voor benoeming in aanmerking komen, alsmede een factuur voor administratiekosten. *)
  4. Partijen maken uit bedoelde lijst een gezamenlijke keuze en berichten het Secretariaat schriftelijk welke Mediator zij hebben gekozen. Op ontvangst daarvan informeert het Secretariaat de Mediator omtrent de aanvrage en de gedane keuze. De Mediator neemt vervolgens contact op met Partijen, zodat met de Mediation begonnen kan worden.
  5. Komen Partijen niet tot een gezamenlijke keuze, dan stellen zij het Secretariaat daarvan schriftelijk op de hoogte. Het Secretariaat zendt hen daarop een schriftelijk voorstel voor een door Partijen te benoemen Mediator.

   *) Het NMI kan in voorkomende gevallen afzien van het in rekening brengen van administratiekosten. Meestal worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. (Dit heeft echter geen precedentwerking. )
 • Artikel 12 - Vervanging Mediator
  1. Indien Partijen tijdens de Mediation-procedure tot de conclusie komen dat het wenselijk is dat de Mediation wordt voortgezet door een andere Mediator, kunnen zij de benoeming van de Mediator intrekken door hem zulks gezamenlijk schriftelijk mede te delen.
  2. De kosten van de Mediation die zijn gemaakt totdat de Mediator de in het vorige lid bedoelde schriftelijke mededeling heeft ontvangen, blijven onverkort door Partijen verschuldigd.
  3. Benoeming van een andere Mediator kan vervolgens plaatsvinden door overeenkomstige toepassing van Artikel 11, doch niet dan nadat de in het vorige lid bedoelde kosten volledig zijn betaald.
 • Artikel 13 - Procesvoering algemeen
  1. De Mediator bepaalt, na overleg met Partijen, de wijze waarop de Mediation-procedure zal worden gevoerd.
  2. De Mediation-procedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal, tenzij Partijen een andere taal overeenkomen.
  3. Alle Partijen en de Mediator zullen zich ervoor inspannen dat de Mediation met voortvarendheid verloopt.
  4. De Mediator is bevoegd tot het voeren van Afzonderlijke Gesprekken.
 • Artikel 14 - Vastlegging van het resultaat van de Mediation
  1. Bij het bereiken van een regeling in der minne wordt deze in een vaststellingsovereenkomst tussen Partijen vastgelegd. De Mediator draagt er zorg voor dat hetgeen Partijen zijn overeengekomen deugdelijk wordt vastgelegd.
 • Artikel 15 - Nakoming vaststellingsovereenkomst
  1. Partijen zullen geschillen ten aanzien van de door hen gesloten vaststellingsovereenkomst onderwerpen aan Mediation, alvorens deze aan het oordeel van de rechter of arbiter(s) voor te leggen. In uitzondering op het gestelde in artikel 7 kan de door Partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst in een dergelijke procedure aan de Mediator, de rechter of arbiter(s) worden overgelegd.
 • Artikel 16 - Klachten
  1. Indien een Partij ongenoegen heeft over het functioneren van de Mediator, kan die Partij daaromtrent een klacht indienen bij het NMI conform de op dat moment vigerende Klachtenregeling NMI.
 • Artikel 17 - FinanciŽle afwikkeling
  1. De kosten van de Mediation bestaan uit:
   - de administratiekosten bedoeld in artikel 11 lid 3;
   - het honorarium van de Mediator en Hulppersonen, alsmede de door hen gemaakte kosten;
   - eventueel verschuldigde BTW en andere belastingen en heffingen van overheidswege over de hiervoor genoemde honoraria en kosten.
  2. De Mediator kan voorschotnota's indienen bij Partijen.
  3. Alle ingevolge de Mediation aan Partijen gefactureerde bedragen (voorschotten daaronder begrepen) dienen door Partijen te worden betaald binnen veertien kalenderdagen nadat het NMI, de Mediator resp. de Hulppersonen hun factuur of declaratie hebben ingediend.
  4. De kosten van de Mediation worden door alle betrokken Partijen voor gelijke delen gedragen, tenzij Partijen in de Mediation-overeenkomst een andere verdeling zijn overeengekomen.
  5. De Partijen dragen ieder voor zich de aan hun eigen zijde gevallen kosten.
 • Artikel 18 - Niet voorziene gevallen
  1. In de gevallen waarin het Reglement niet voorziet, beslist de Mediator. Deze handelt daarbij overeenkomstig de strekking van het Reglement.
 • Artikel 19 - Wijziging van het Reglement
  1. Het NMI is te allen tijde bevoegd het Reglement te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben geen effect op Mediation-procedures die alsdan worden gevoerd. Op dergelijke procedures zal uitsluitend het Reglement van toepassing zijn zoals dat bij de aanvang van die procedures van kracht was.
 • Artikel 20 - Toepasselijk recht
  1. Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. Dit geldt ook ter zake van de vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 14, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.