Een ogenblik geduld alstublieft...Laden...

De Ondernemer en de Crisis

In deze tijd van economische crisis komt eens te meer het belang van een goede balans tusen werk en gezin naar voren. Voor de ondernemer komt deze balans in gevaar onder invloed van toenemende druk om de onderneming “overeind” te houden. Zo is er de noodzaak van kostenreductie enerzijds en geldkostende innovatie in de bedrijfsvoering anderzijds om de concurrentie bij te houden. Ja zelfs het overleven van veel ondernemingen staat op het spel als we de prognoses van het CVS (Centrum voor Verzekeringsstatistiek) moeten geloven. Deze cijfers melden dat 65% van het MKB met een personeelsbestand van maximaal 15 fte's serieus rekening moeten houden met dreigend faillissement! Het lijkt wel of we als ondernemers speelbal zijn geworden van de willekeur van zwaarwegende economische omstandigheden waar we weinig aan kunnen doen.
Is dit zo?
Nee. Van een succesvolle christenondernemer van vandaag de dag mag worden verwacht dat deze meer onderneemt dan de bedrijfsprocessen toelaten. Ondernemen wordt dan een metafoor voor initiatieven nemen om genoemde omstandigheden te lijf gaan en wellicht te kunnen veranderen: Een ondernemer heeft vooral de kracht en energie uit zijn haar gezin nodig om te kunnen functioneren in zijn ondernemerschap. Eigenwaarde, scherp en vitaal blijven, niet in paniek geraken zijn eigenschappen die in belangrijke mate gevoed worden door de kracht van gezonde relaties. Het gezin is hiervoor een belangrijke bron. Zie daarbij onder ogen dat het relationele leven zich niet alleen samenbalt in het gezin. (Voor niet getrouwde mensen geldt overigens dat zij wel lid kunnen zijn van een familie waar ze energie uit kunnen halen). Juist ook het onderhouden van relaties buiten het gezin, zoals met vrienden, in de kerk of sportclub, vakgenoten etc zijn op hun beurt weer verrijkend voor de relaties in het gezin. De genoemde kaders (inclusief het gezin) bieden gelijktijdig de mogelijkheid voor eenparig gebed waarin ook de bedrijfsvoering ter sprake komt. Ikzelf bid met een medeondernemer uit de kerk. We zijn samen lid van een tennisclub. Mijn bedrijfsvoering is onderwerp van gebed in mijn gezin en in de kerk. De genoemde kaders kunt u zelf organiseren. Randvoorwaarde is wel een zekere vrijmoedigheid om zaken die traditioneel tot het gezin, werk en kerk behoren meer in elkaar over te laten lopen en onderwerp te laten zijn van gesprek, plannenmakerij en gebed.

De volgende bijbelteksten ter inspiratie:
1.Prediker 9 vs 9 (genieten en werken)
2.Spreuken 17 vs 17 (vriendschap, familie)
3.Spreuken 18 vs 24 (huwelijk en genade)
4.Psalm 104 vs 23 (arbeid op de dag)
5.Matheus 6 vs 27, 28 (geen zorgen, God zorgt)
6.Matheus 18 vs 19, 20 (deelname kleine bidstond, kracht van gebed)
7.Psalm 20 vs 5 (plannen maken met de Heer, verhoring)
8.Jesaja 38 vs 17 (functie van beproeving)

Marc Peeters
Direkteur ikblijfbijjou.nl&wijmoetenpraten.nl
Voorzitter commissie Public Relations World Congress of Families

Voor meer informatie over het World Congress of Families dat van 10-12 augustus in Amsterdam Rai zal worden gehouden zie www.worldcongres.nl


Dit artikel wordt gepubliceerd in het juni/juli nummer van "Business Contact" van CBMC Nederland.